A marketing-mix bővítménye, a külső-körülményi analízis

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges tematikájú cikksorozatában eddig eltekintettünk az olyan tényezők számbavételétől, amelyek módosulásai úgy befolyásolják az üzletpolitikát, hogy közben e tényezőkre az adott vállalat/vállalkozás egyáltalán nem tud hatni, vagy csak igen csekély mértékben. Alapvető üzletpolitikai érdek, hogy ne csupán a marketing-mixben foglalt, a cég által közvetlenül alakítható tényezők ismerete határozza meg az eszközrendszer tudatos működtetését, hanem a vállalattól függetlenül alakuló körülmények minél reálisabb felmérése is. Az ilyen irányú tájékozódás értéke módszeresség által növelhető. Hogy a körülményi ismeretek gyűjtése felől jól használható elemzési eredményekre lehessen jutni, azt csak valamilyen rendszerezett tényező-áttekintés kerete biztosíthatja. A ma legelterjedtebb ilyen rendszerezés az úgynevezett PESTEL-elemzési keret.

           A hattagú PESTEL betűszó hat vizsgálandó alapfaktor sorát rajzolja ki, angol szavak kezdőbetűi szerint. Először a political (azaz politikai) faktorcsoportot jelöli meg, utána az economical (gazdasági), majd a social vagy socio-cultural (társadalmi) faktoregyüttest, ezután következik a technological (technológiai) és ecological   (ökológiai, vagyis élőszféra-centrikus  értelemben környezeti), végül a  legal (jogi) tényezőcsoport jelölése.  A tényezőcsoportok összefüggnek egymással, de nem mulaszthatjuk el mindegyiket megvizsgálni  különbségeik hangsúlya szerint is.

       A PESTEL-elemzés által kitapinthatóvá válik egy-egy  vállalat makroökonómiai helyzete,  kidomborodnak azok a tendenciák, amelyek a  leginkább figyelembe veendők az adott vállalat stratégiai döntéseinél. Természetesen nem a globális tendenciák összességét kell feltérképezni a PESTEL-elemzésben, hanem a vállalat szempontjából közvetlenebbül észrevételezendő hatásokat-ellenhatásokat, huzamosan rögzült kedvező és kedvezőtlen, valamint elváltozóban lévő külső tényeket. Egy nógrádi turisztikai vállalkozásnak nem kell érdeklődést mutatnia a brazil Bahía szövetségi állam aktuális agrárpolitikai preferenciái iránt, de mondjuk hazai régiók foglalkoztatási adatait már nem furcsa bevonnia PESTEL-elemzési munkájába.

        A P-faktorcsoport összetevőinek adott környezetre vonatkozó vizsgálata a bürokrácia részkérdéseivel, valamint a korrupció, a szólás- és sajtószabadság, a kormánystabilitás, a piaci szabályozóalakítás, az adatvédelem, az egészségügyi szakpolitika, és a vállalkozások iránt, illetve az egyes gazdasági ágazatok iránt megnyilvánuló kormányzati viszony kérdéseivel foglalkozik. Az Ec-faktorcsoport vizsgálata a gazdasági fejlettség mértékét, egyenetlenségeit, aktuális belső növekedési és szűkülési tendenciáit méri fel; további témái: hitelkamatok, infláció, kamatláb, devizaárfolyamok, fiskális és monetáris szakpolitika, tőkepiaci trendek, munkanélküliségi ráta, bérszínvonal, fogyasztási szokások, fekete- és szürkegazdasági arány. Az S-tényezőcsoport vizsgálatának tucatnyi alaptémáját például iskolázottsági, demográfiai, családszerkezeti, életmódbeli adategyüttesek rajzolják ki.  A T-tényezők közé sorolódik például az exportfejlettség és az infrastruktúra számos adata, az internethozzáférés alakulásának adataival együtt. Az En-tényezők feltárása egyebek mellett a klimatikus viszonyokról vagy a környezetvédelmet illető köz-attitüdről ad összetett képet.   A fogyasztóvédelem, a versenyszabályozás, a vámszabályozás  az L-tényezők sorába tartozik.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

Globális felmelegedés kialakulása

A BrikettMobil projekt elindítását kettős cél vezérelte. A faipari illetve mezőgazdasági üzemekben folyamatosan termelődő fahulladék szállítás nélküli, helyben történő feldolgozása, illetve az így létrehozott jó minőségű, magas fűtőértékű fabrikettel környezetbarát fűtési lehetőség biztosítása.

A feldolgozó üzem telephelyére kiszállítható és ott működő mobil brikettáló berendezés valós, kézzel fogható értéket teremt a kidobásra szánt hulladékból, miközben munkalehetőséget biztosít hátrányos helyzetű embereknek, akik a berendezést működtetik, illetve raktározási, logisztikai feladatokat végeznek.

Cikksorozatunkban a fűtés történeti fejlődésétől a brikettálás technológiai folyamatának bemutatásig szeretnénk megismertetni az olvasót azokkal a szempontokkal, amelyeket a technológia fejlesztés és az üzleti modell kidolgozása során figyelembe vettünk.

A globális felmelegedés, az a jelenség, ami az elmúlt egy-két évszázadban a Föld felszíne közti átlagos léghőmérséklet emelkedésével jár. Az éghajlati tudósok a 20. század közepe óta részletes megfigyeléseket gyűjtöttek a különböző időjárási jelenségekről (mint például a hőmérséklet, a csapadék és a vihar), valamint a kapcsolódó éghajlati hatásokról (mint például az óceáni áramlatok és a légkör kémiai összetétele). Ezek az adatok azt mutatják, hogy a Föld éghajlata a geológiai idő kezdete óta megváltozott, és hogy az emberi tevékenységek hatása, legalábbis az ipari forradalom kezdete óta, óriási impressziót gyakorol az éghajlatváltozásra.

A tudományos közösségek többségének egyre nagyobb meggyőződését adva a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (WMO) és az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) 1988-ban kialakította az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testületet. 2013-ban az IPCC arról számolt be, hogy az 1880 és 2012 közötti időszakban a globális átlagos felületi hőmérséklet körülbelül 0,9 °C-kal (1,5 ° F) emelkedett. A növekedés közelebb van, amikor az átlaghőmérséklethez viszonyítva mérjük, ekkor 1,1 °C (2,0 °F).

 Az IPCC által 2018-ban készített jelentés tovább finomította ezt a becslést, megjegyezve, hogy az emberek és az emberi tevékenységek felelősek a globális felmelegedés 0,8 és 1,2 ° C közötti (1,4 és 2,2 ° F) átlaghőmérséklet-emelkedéséért az iparosodás előtti idők óta, továbbá a XX. század második felében megfigyelt felmelegedés nagy része az emberi tevékenységnek tulajdonítható. A jelentés úgy jósolta, hogy a globális átlagos felületi hőmérséklet 2100-ra az 1986–2005-ös átlaghoz viszonyítva 3 és 4 °C-al (5,4 és 7,2 ° F) emelkedik, ha a szén-dioxid-kibocsátás továbbra is a jelenlegi sebességgel folytatódik. A várható hőmérséklet-emelkedés számos lehetséges forgatókönyven alapult, amelyek az üvegházhatást okozó gázok jövőbeli kibocsátásának és a mérséklési (súlyosságcsökkentő) intézkedéseknek, valamint a modell-előrejelzések bizonytalanságainak köszönhetőek. A főbb bizonytalanságok közé tartozik a visszacsatolási folyamatok pontos szerepe és az ipari szennyező anyagok aeroszolként kifejtett hatásai, amelyek ellensúlyozhatják a felmelegedést.

Számos éghajlati tudós egyetért abban, hogy jelentős társadalmi, gazdasági és ökológiai károk keletkeznének, ha a globális átlaghőmérsékletek ilyen rövid idő alatt több mint 2 °C-kal (3,6 ° F) emelkednének. Ilyen kár magában foglalná a növények és állatfajok fokozott kihalását, a mezőgazdaság mintázatának megváltozását és a növekvő tengeri szinteket. 2015-ig néhány nemzeti kormány kivételével megkezdték a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló tervek megalkotásának folyamatát, amelynek célja az, hogy segítse az országokat abban, hogy a globális felmelegedést 1,5 ° C (2,7 ° F) alá szorítsák, az iparosodás előtti szint eléréséhez. Az IPCC által 2018-ban közzétett különjelentés megállapította, hogy ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik, az átlagos felszíni levegő hőmérséklet-emelkedése valamikor 2030 és 2052 között elérné az 1,5 ° C-ot. 1901 és 2010 között a tenger szintje kb. 19–21 cm-rel emelkedett, és a tenger szintje a 20. század második felében gyorsabban emelkedett, mint az első félévben.

A fent említett forgatókönyvek főként az egyes nyomokban lévő gázok (üvegházhatású gázok) jövőbeni koncentrációitól függenek, amelyeket az alsó légkörbe növekvő mennyiségben fosszilis tüzelőanyagok égetésével, ipari, közlekedési és lakossági felhasználásokra injektáltak. A modern globális felmelegedés az úgynevezett üvegházhatás nagyságának növekedése, a Föld felszíni és az alacsonyabb légkör felmelegedése, amelyet a vízgőz, szén-dioxid, metán, nitrogén-oxidok és egyéb üvegházhatású gázok jelenléte okoz. 2014-ben az IPCC beszámolt arról, hogy a légkörben a szén-dioxid, a metán és a nitrogén-oxidok koncentrációja meghaladta a 800 000 éves jégmagokban találhatóakat.

E gázok közül a szén-dioxid a legfontosabb az üvegházhatás- és az emberi gazdaságban betöltött szerepe szempontjából. Becslések szerint az ipari kor kezdetén, a 18. század közepén a légkörben a szén-dioxid-koncentráció megközelítőleg 280 millió ppm volt. 2018 közepéig 406 ppm-re emelkedtek, és ha a fosszilis tüzelőanyagok továbbra is az aktuális sebességgel égnek, akkor a 21. század közepére várhatóan 550 ppm-re emelkedne – ami azt jelentené, hogy a szén-dioxid-koncentráció megduplázódna 300 év alatt.

Mindezek tudatában nagyon fontos, hogy odafigyeljünk környezetünkre és megválogassuk a fűtési alapanyagainkat, technikáinkat.  Innovatív tervet készített a Sajó Brikett Nonprofit Kft. mellyel a piacon egyedüliként mobil brikettáló géppel rendelkezik. A mezőgazdasági, ipari, fa és zöldmaradványokat brikettálja a keletkezés helyszínén. Az elkészült termék kiváló fűtőértékkel és minimális a szén-dioxid kibocsátással rendelkezik.

…..
Mobil brikettálás
A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:
Brikettmobil weboldala
Mobilbrikettálás – Briketmobil Facebook oldala
Miért mobil a brikett?

(X)

Mit is jelent a könnyűszerkezet?

könnyűszerkezetes ház - természetesen
Az ingatlanárak emelkedése és az építőipar területén tapasztalható munkaerőhiány következtében Magyarországon is megnövekedett a kereslet a könnyűszerkezetes házak iránt. Az USA-ban illetve Észak –Európában elterjed technológia lényege, hogy első lépésben fából vagy fémből elkészítik a ház vázszerkezetét, majd ezt az igényeknek megfelelő hőszigeteléssel és burkolatokkal látják el. Az építés un. száraz technológiával történik, a beton alapozástól eltekintve minden további munkafolyamat száradási idő nélkül végezhető el, ezért az építkezés ideje töredéke a hagyományos építési módoknak. A könnyűszerkezetes házak kiválóan szigetelhetők, esztétikus külső burkolattal láthatók el, legfőbb előnyük azonban a kedvező ár. A hagyományos építési módokhoz képest olcsóbban és gyorsabban juthatunk hozzá álmaink otthonához. Cikksorozatunkban a könnyűszerkezetes építkezés kulturális, műszaki és jogi hátterével szeretnénk megismertetni az érdeklődőket.

 

Az újonnan épülő készháznak, gyorsháznak számtalan előnye van. A kiváló hőszigetelésből adódóan egy alacsony energiaigényű házat kapunk. Biztos lehet benne, hogy a felhasznált környezetbarát és egészségre ártalmatlan anyagok nem szaporítják tovább az amúgy is rohamosan növekvő allergiások és rákbetegek számát. Egy modern készház tulajdonosának nyugodt a lelkiismerete, hogy saját lehetőségeihez képest tett valamit a bolygónk klímájáért.

A szendvicspanelek nem csak a nagyon jó hőszigetelő képességük miatt előnyösek. Kis súlyúak, könnyen és gyorsan beépíthetőek, és nem fog ki rajuk az időjárás sem. A kis súly fontos szempont lehet régi, vagy újabb, de könnyűszerkezetes épületek esetében. Általában nincs szükség nagyobb változtatásokra ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk őket. Szélsőséges időjárás esetén is megállják a helyüket, és korrózió ellen is védettek.

 A szendvicspanel tartós, és hatékony tetőszigetelési forma, melyben biztosan nem fog csalódni.

Manapság egyre jobban elterjedt a könnyűszerkezetes épületek kivitelezése, melyek tekintetében a szendvicspanelről, mint alapanyagról beszélhetünk, mely számos remek tulajdonsággal bír. Segítségével a szigetelés megoldható egy elemmel, nem szükséges külön szigetelést alkalmazni. Ráadásul a szakhatóságok által kérvényezett hőszigetelési képesség, hangszigetelő képesség vagy a tűzterjedési határérték igazolásához csak egy termék teljesítményigazolása szükséges. A szendvicspaneleket leginkább úgy lehet megkülönböztetni egymástól, hogy az épület melyik részére szerelik fel, és ezáltal mi a szigetelőanyaga.

A szendvicspaneleknél általában négyféle típussal találkozhatunk, illetve négyféle szigetelőanyaggal. PUR – poliuretán, PIR – poliisocianurát és végül MW – ásványgyapot. Mindegyiknek megvan a maga előnye illetve hátránya, felhasználási terület szerint választhatjuk az ideálisat.

A szendvicspanel és a hőszigetelés

Napjainkban egyre többet hallunk hőszigetelés fontosságáról. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy a hőszigetelt épületek energiaigénye sokkal kevesebb és ezzel jelentősen hozzájárulhatunk a klímaváltozás lassításához. A szendvicspanel a könnyűszerkezetes épületek egyik fő alkotóeleme, amely nem csak a teherbírását, hanem a hőszigetelését tekintve is kiváló.

Ha a könnyűszerkezetes épületek alapanyagként szendvicspaneleket használunk, azzal sok energiát lehet megspórolni, különösen, ha a helyiséget fűteni, illetve nyáron hűteni kell. Ez az anyagiakat tekintve nagy előny, de nem szabad megfeledkezni a környezetvédelmi hatásról sem. A szendvicspanel másik nagy előnye, hogy nagy teherbírású, strapabíró és hosszú élettartamú.

Ha könnyűszerkezetes épületre vágyik, a szendvicspanelben nem csalódhat! Nem csak a Magyar építőiparban, de a könnyűszerkezetes épületek kivitelezésekor is egyre elterjedtebbnek számít a szendvicspanelek alkalmazása.

A szendvicspanelek előnyei közé tartozik, hogy jó hőszigetelő képessége van, és ez jóval meghaladja a konkurens anyagok teljesítő képességét. Ezen kívül a hőhídmentes építkezésben is jeleskednek a szendvicspanelek, ugyanis technológiai újításokat betartva egy teljesen passzív szerkezet építésére van lehetőség ezzel a módszerrel. Így biztosított a páralecsapódás és annak kellemetlen következményeinek elkerülése, ami rendkívül nagy szerepet játszik az energia-megtakarítás terén is. Az előre gyártott nagytáblás szendvicspaneleknek köszönhetően a kivitelezés gyors és pontos, és a precíz szerelési technológia lehetővé teszi a későbbi teljes vagy részleges átépítést, ha igény van rá.

Ha a könnyűszerkezetes építkezés felkeltette az érdeklődését, mindenképp érdemes megismerni az ehhez kapcsolódó jogi szabályozást is, mivel az ilyen épületek engedélyeztetése eltér a hagyományos épületekétől. Korábban két lehetőség állt az építtető, illetve a kivitelező rendelkezésére. Vagy egy engedéllyel (ETA, ÉME) rendelkező építési rendszer került alkalmazásra, ami meghatározta, hogy mely beszállítóktól kell megvásárolni az alapanyagokat, vagy a költséges és bonyolult egyedi engedélyeztetést választotta.

Cégünk költséghatékony alternatívaként, egy olyan kedvező áron elérhető, hivatalos engedéllyel rendelkező, gyártófüggetlen építési rendszert kínál a kivitelező cégeknek, ami rugalmasan alkalmazható a legkülönbözőbb épülettípusokhoz, és szabad kezet biztosít az alapanyag gyártók kiválasztásához.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a Házad Hazád Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00147 pályázata keretében.

A KönnyűHáz engedélyezett építési rendszerrel kapcsolatban bővebb információról és a cikkel kapcsolatos témákról bővebben:

Könnyűszerkezetes ház

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

Különleges alapanyagok a faiparban

A „Mosolyalkotóház” olyan faipari kisüzem, amely mind hobbikedvelőknek, mind vállalkozóknak helyet és alkalmat biztosít arra, hogy a legkorszerűbb asztalosszerszámok és berendezések használatával, komoly asztalosmesteri, szakoktatói szakértelem támogatásával alkotó tevékenységet végezhessenek.

Kezdeményezésünk valóban mosolyt varázsol az ott tevékenykedők arcára és mindazokéra, akik az ott folyó kreatív alkotótevékenység eredményét élvezik a mindennapokban. Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az ott folyó tevékenység hátterét és kedvet ébreszteni hozzá mindazokban, akik inspirációt éreznek hasonló közösségi életben való részvételhez.

____________________

Tán felesleges is kiemelni, hogy a minőségi asztalostevékenység alapja a faalapanyag, amely önmagában már garantálja nagymértékben a végeredményt.

A „Mosolyakotóház”-nak az a hitvallása, hogy a kellő anyagismeret és beszerzési forrás minden valamirevaló szakember sajátja.

Az alapanyagválasztást az befolyásolja alapvetően, hogy mi a céltárgy(at)

 • rendeltetése (épület vagy bútor)
 • pontos funkciója
 • érő behatás a használat során.

Figyelemmel arra, hogy a „Mosolyalkotóház”-ban bútorasztalosság folyik, inkább a bútorasztalossághoz fűződő kivételesebb alapanyagokról ejtünk szót.

A bútorgyártás legoptimálisabb alapanyaga a tömör fa, ha tartósságra is törekszünk. Nyírfa esetén is kb. 500 évre becsülik a lehetséges élettartamot. A bútorlap sosem veheti fel a versenyt a megfelelően előkészített tömörfával. A szokásos alapanyagokon kívül hadd tegyünk említést olyan alapanyagokról, amelyekkel ritkábban kerülnek a szakmagyakorlók kezébe.

A feketecseresznye (Prunus serotina, rosaceae család, kései meggy) az előnyös tulajdonságai és sötétvörös színe révén alkalmas a mahagóni és a dió kiváltására. Igazán dekoratív a kellően megmunkált felülete, selymes- szaténos csillogású a vizuális megjelenése. Talajminőségre viszonylag igénytelen fatípus, homokos talajt is elviseli. Gyorsnövekedési tulajdonsága, kevés elágazású egyenes törzse és egyenes rostfutása ideális bútoralapanyaggá teszi, amerikai származása ellenére európai megjelenése is megtörtént már. Az amerikai változatok színükben sötétebbek, de nem olyan simák és felhősebb fénnyel rendelkeznek. Nagy arányban hibamenetesen szárítható, magas nyomószilárdsággal bír, de kisebb hajlítószilárdsággal. Jól tartja az enyvezést, szegelésnél előfúrás azért melegen ajánlott. Lakk helyett pácolás vagy mattírozás megfelelőbb, polírozása is kitűnően kivitelezhető.

Az (nyugat) afrikai ébenfa (Diospyros) Európába irányuló importkereskedelemből elég jó hatásfokkal beszerezhető alapanyag. Kedvelt esztergályosfa, intarziákhoz előszeretettel használt alapanyag, de késnyél, fuvola, zongorabillentyű, húros hangszer fogólapja, kulcs és sakkfigura is készül belőle. Érzékelhető, hogy fafaragásra alkalmas leginkább ez a fatípus. Ehhez leginkább a király-ébenfa (fekete-sötétvörösbarna sávos) a legalkalmasabb. Külső furnérfunkcióra is kiváló, mert a sajátos erezetét díszítésül lehet használni. A fekete-ébennek pedig pont az erezetnélkülisége adja e fajtának a legmagasabb értékét az ébenfák között.

E fatípus szárítása problémás nagy keresztmetszet esetén, hajlamos a repedezésre. Ezért védőbevonattal látják el vagy forgácsban raktározzák a felületi kiszáradás megelőzése érdekében. Kisebb darabok szárítása már problémamentes. Megmunkálni kifejezetten nehéz, keményfáról lévén szó, így keményfém-betétes szerszámokat, speciális edzésű és finomfogazású  fűrészszalagot kell elővennünk. Rostfutása egyenetlen, kiszakadozásra, szilánkosodásra hajlamos amellett, hogy esztergálni, faragni, polírozni kifejezetten optimális. Lakkokra kiszámíthatatlanul reagál, ragasztás jól működik esetében. Előfúrás e fa esetén is szükséges csavarozáshoz. Tartósságát biztosítja, hogy gombáknak, rovaroknak ellenáll.

Ügyelnünk kell arra, hogy fakezeléssel feketévé „varázsol” hamis ébennel is összeakadhatunk, de sötétszínű paliszanderekkel (rózsafa) és grenadilfákkal (rózsafa rokona) tudatosan helyettesíthetjük is az ébenfa-igényünket.

A nagylevelű császárfa (paulowina toemntosa) a nemesnyárhoz hasonló könnyű és puha fatípus, kedvelt díszfa Európa melegebb területein. Bútorgyártásban vakfaként vagy csekélyhasználású frontra burkolatként alkalmazható leginkább, láda, húroshangszer, díszítő faragványok alapanyaga. Japánban hagyományos bútorfa a szép rajzolata miatt és könnyű megmunkálhatósága miatt. Kínában leánygyermek születéskor ültették és férjhezmenetel esetén ebből készültek az új pár bútorai. Magyarországon még csak kísérleti ültetvény vannak, importbeszerzés a leghatékonyabb. Fűrészelni és gyalulni könnyű, hasítani viszont nehéz. Lakkozása előnyös, ragasztásokat jól tartja. A szegek és csavarok tartása kissé erőtlen.

Reméljük, hogy a „Mosolyalkotóház”-ban meg fognak jelenni különleges fából készülő alkotások, gyarapíthatjuk egymást a tapasztalatainkkal.

A Mosolyalkotóház Kft. környezetbarát és szociálisan érzékeny projektje a Széchenyi 2020 GINOP-5.1.7-17-2019-00240 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Gyakorlóműhely

(X)

A marketing-mix egyik bővítménye a szolgáltatásmarketing

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges témájú cikksorozatában eddig is ejtettünk már szót a termékmarketing-műveletek és a szolgáltatásmarketing viszonyáról, összenyílásáról, de csak most próbáljuk meg érzékeltetni azt, miért érdemes az utóbbi alapjait külön áttekintenünk, milyen sajátlagos fogalmakkal kell megtoldanunk a marketing-mix általános fogalmait.

              A szolgáltató alapvetően cselekvést kínál eladásra (fogható dolgokat inkább csak igénybevételre kínál), de ügyfelei nem válnak az ő irányító munkaadóivá, vagyis a szolgáltató nem magát a munkaerejét adja el. A szolgáltatás lehet személyes, csoportos vagy tömeges, lehet fogyasztói vagy ipari, lehet folyamatos vagy egyszeri, lehet tárgyra, esetleg nem kézzelfogható vagyontárgyra irányuló, vagy emberi testekre/személyekre irányuló, lehet kereskedelmi vagy közösségi, társadalmi. Speciális ágai például:  a költségvetési, logisztikai, vagy az olyan professzionális szolgáltatás, amely  építőmérnököt igényel.

              A szolgáltatások a régebbi (szűk) értelemben vett termékektől kiváltképp négy tulajdonságukban különböznek. Először is, minőségük –  bármely kitűnő szolgáltatócéget tekintünk is – ,   feltétlen hullámzást mutat.  Ingadozni fog, mert a mindennapi-emberi tényező véletlenei nagyobb mértékben és többszörösen játszanak szerepet a szolgáltatási  folyamatban, mint a termékelőállítás esetében. Másodszor: egy szolgáltatást nem lehet egészében fizikai tárgyiassággal kitapintani, ennél „légiesebb” értéket képez. Harmadszor: az előző tulajdonságból következően nem tározható, vagyis a szolgáltatás a maga ténylegességében nem húzható elő egyszerűen egy készletből, noha a szolgáltatásnak is lehet akár jelentős terméktartalma.  Negyedszer: leggyakrabban úgy történik a szolgáltatás igénybevétele, hogy ez időben egybeesik a szolgáltatás tényleges előállításával, de még megvásárlásával is.  Vannak ugyan olyan vonásai a szolgáltatásnak, amelyeket az igénybevétel előtt megvizsgálhat az ügyfél, és meg is kell tegye ezt,   azonban a jellemzők nagy részéről csak utólag lehetséges véleményt mondania, továbbá némely jellemzők értékelése még utólag sem áll egészen biztos lábakon (bizalmi jellemzők). A marketinges szaknyelvben a HIPI betűszóval foglalják össze a szolgáltatásokra valló, a szolgáltatásokra átaljában érvényes tulajdonságokat: heterogeneity (változékonyság) – intangibility (megfoghatatlanság) – perishability (raktározhatatlanság) –  inseparability  (időegybeesés, elválaszthatatlanság). A HIPI okán a marketing-mix szokásos „4P”-je helyett a szolgáltatásokat illetően „hét P”-t tartanak számon. A plusz három „P”-vel  három speciális figyelmet kívánó üzletpolitikai elem kapcsolódik a többihez: a people-elem (emberek, személyzet), a physical evidence (a szolgáltatás tárgyi összetevőinek együttese, beleértve például valamely berendezett helyszínt) és a process    (kiszolgálási folyamat, rugalmassági kérdések, a részidő-huzamok kérdései, technikai, esetleg technológiai alternatívák).

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

Globális felmelegedés

A BrikettMobil projekt elindítását kettős cél vezérelte. A faipari illetve mezőgazdasági üzemekben folyamatosan termelődő fahulladék szállítás nélküli, helyben történő feldolgozása, illetve az így létrehozott jó minőségű, magas fűtőértékű fabrikettel környezetbarát fűtési lehetőség biztosítása.

A feldolgozó üzem telephelyére kiszállítható és ott működő mobil brikettáló berendezés valós, kézzel fogható értéket teremt a kidobásra szánt hulladékból, miközben munkalehetőséget biztosít hátrányos helyzetű embereknek, akik a berendezést működtetik, illetve raktározási, logisztikai feladatokat végeznek.

Cikksorozatunkban a fűtés történeti fejlődésétől a brikettálás technológiai folyamatának bemutatásig szeretnénk megismertetni az olvasót azokkal a szempontokkal, amelyeket a technológia fejlesztés és az üzleti modell kidolgozása során figyelembe vettünk.

Az éghajlati rendszer felmelegedésére vonatkozó tudományos bizonyítékok egyértelműek. A föld körüli pályák és más technológiai fejlesztések lehetővé tették a tudósok számára, hogy átfogó képet kapjanak, továbbá szerteágazó információt gyűjtsenek a bolygónkról és az éghajlatról globális szinten. Az évek során összegyűjtött adatok a változó éghajlat jelzéseit tárják fel.

A szén-dioxid és más gázok hőcserélő jellegét a 19. század közepén bizonyították. A NASA által repült számos eszköz tudományos alapja az, hogy képesek befolyásolni az infravörös energia átadását a légkörön. Nem kétséges, hogy az üvegházhatást okozó gázok megnövekedett szintjeinek hatására a Föld felmelegszik.

A Grönlandból, Antarktiszból és trópusi hegyi gleccserekből húzódó jégmagok azt mutatják, hogy a Föld éghajlata reagál az üvegházhatású gázok szintjére. Az ősi bizonyítékok a fa gyűrűkben, az óceáni üledékekben, a korallzátonyokban és az üledékes kőzetek rétegeiben is megtalálhatóak. Ez az ősi vagy paleoklimatikus bizonyítékok azt mutatják, hogy a jelenlegi felmelegedés mintegy tízszer gyorsabb, mint a jégkorszak-visszanyerés átlagos mértéke.

A globális felmelegedés főbb mérföldkövei a következők

 • A globális hőmérséklet emelkedése

A bolygó átlagos felületi hőmérséklete a 19. század vége óta 1,62 fok Fahrenheit (0,9 Celsius fok) körül emelkedett, a változás nagyrészt a megnövekedett szén-dioxid és egyéb, az atmoszférában előidézett kibocsátás miatt következett be. 2010 óta az átlag hőmérsékletek alapján az elmúlt öt év volt a legmelegebb. Nemcsak a legmelegebb év volt a 2016-as év, de az év tizenkét hónapjából – januártól szeptemberig, a június kivételével – nyolc hónap volt, a nyilvántartásba vett legmelegebb hónapok.

 • Melegedő óceánok

Az óceánok ezt a megnövekedett hőt nagymértékben elnyelik, az 1969-től több mint 0,4 Fahrenheit-tel való melegedés figyelhető meg az óceánoknál.

 • Csökkenő jéglemezek

A grönlandi és az antarktiszi jégtakarók tömege csökkent. A NASA adatai szerint Grönland évente átlagosan 286 milliárd tonna jeget vesztett 1993 és 2016 között, míg az Antarktisz évente 127 milliárd tonna jeget veszített ugyanebben az időszakban. Az Antarktisz jégtömeg vesztesége az elmúlt évtizedben megháromszorozódott.

 • Jeges visszavonulás

A gleccserek szinte mindenhol visszavonulnak a világ minden tájáról – többek között az Alpokban, Himalájában, Andokban, Sziklás-hegységben, Alaszkában és Afrikában.

 • Csökkent hótakaró

A műholdas megfigyelések azt mutatják, hogy az északi féltekén a tavaszi hótakaró mennyisége az elmúlt öt évtizedben csökkent, és a hó korábban elolvad

 • Tengerszint emelkedés

A múlt században a globális tengeri szint mintegy 20 centiméterrel emelkedett. Az elmúlt két évtizedben az arány azonban közel kétszerese a múlt századénak, és évről évre kissé gyorsul

 • A sarkvidéki tengeri jég csökkenése

A sarkvidéki tengeri jég nagysága és vastagsága az elmúlt évtizedekben gyorsan csökkent.

 • Extrém események

A rekord magas hőmérsékletű események száma növekszik, míg a rekord alacsony hőmérsékletű események száma 1950 óta csökken. Az Egyesült Államok is egyre több intenzív csapadékeseményt mutatott.

 • Óceáni savasodás

Az ipari forradalom kezdete óta az óceán felszín alatti vizek savassága mintegy 30 százalékkal nőtt. A növekedés egyik oka az, hogy az emberek több szén-dioxidot bocsátanak ki a légkörbe, és így jobban felszívódnak az óceánokba. Az óceánok felső rétegében felszívódó szén-dioxid mennyisége évente mintegy 2 milliárd tonnával nő.

Összességében elmondható, hogy mindent meg kell tennünk a környezetünk védelméért és a környezetszennyezés csökkentéséért. A környezetvédelem egyik fontos lépcsője a hulladékkezelés és az újrahasznosítás. Lényeges a keletkezett hulladékok minél nagyobb számban történő feldolgozása és más termékként való hasznosítása. A Sajó Brikett Nonprofit Kft. innovatív szolgáltatást nyújt a fa-, ipari és mezőgazdasági hulladékok feldolgozására. Mobil brikettáló gépe az ország bármely pontjára szállítható, így elősegítve a hulladékok helyben történő brikettálását. A brikettálás után, kiváló tüzelőanyag keletkezik, mely 100%-ban természetes. A megrendelő dönthet a brikettek további felhasználásáról, avagy értékesítéséről.

…..
Mobil brikettálás
A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:
Brikettmobil weboldala
Mobilbrikettálás – Briketmobil Facebook oldala
Miért mobil a brikett?

(X)

Lapraszerelt házak

könnyűszerkezetes ház - természetesen
Az ingatlanárak emelkedése és az építőipar területén tapasztalható munkaerőhiány következtében Magyarországon is megnövekedett a kereslet a könnyűszerkezetes házak iránt. Az USA-ban illetve Észak –Európában elterjed technológia lényege, hogy első lépésben fából vagy fémből elkészítik a ház vázszerkezetét, majd ezt az igényeknek megfelelő hőszigeteléssel és burkolatokkal látják el. Az építés un. száraz technológiával történik, a beton alapozástól eltekintve minden további munkafolyamat száradási idő nélkül végezhető el, ezért az építkezés ideje töredéke a hagyományos építési módoknak. A könnyűszerkezetes házak kiválóan szigetelhetők, esztétikus külső burkolattal láthatók el, legfőbb előnyük azonban a kedvező ár. A hagyományos építési módokhoz képest olcsóbban és gyorsabban juthatunk hozzá álmaink otthonához. Cikksorozatunkban a könnyűszerkezetes építkezés kulturális, műszaki és jogi hátterével szeretnénk megismertetni az érdeklődőket.

Biztos lehet benne, hogy a felhasznált környezetbarát és egészségre ártalmatlan anyagok nem szaporítják tovább az amúgy is rohamosan növekvő allergiások és rákbetegek számát. Egy modern készház tulajdonosának nyugodt a lelkiismerete, hogy saját lehetőségeihez képest tett valamit a bolygónk klímájáért.

A könnyűszerkezetes építési módszer előregyártott formájának neve: készház. A köztudatban sok esetben keveredhet a két fogalom: készház és könnyűszerkezetes ház. Bár a különböző elnevezés azonos szerkezetet és ugyanazon építőanyagok használatát jelenti, technológiájában különbözik. Az előre gyártott elemek tervrajzok alapján készülnek el. A helyszínen szerelt változatokkal szemben, ezek csak akkor kerülnek összeszerelésre a helyszínen, ha már a fóliázott tetőszerkezet is rákerülhet. Ennek nagy előnye, hogy az anyag nem ázik szét az építkezés ideje alatt. A minél nagyobb fokú előregyártás feltétele a precíz előkészítés, ahol milliméter pontosságú minden, és valamennyi  kötőelemnek előre kijelölt helye van. Ilyen esetben a helyszíni szerelés is jobban ellenőrizhető. Egy átlagos méretű készház falszerkezete az előregyártott panelekkel kb. fél nap alatt összeszerelhető, valamint a födémszerkezet és a tetőszerkezet elkészítése kb. egy napot igényel. A szerelés daruk segítségével történik, a technológia rendkívül gyors kivitelezést tesz lehetővé. Esztétikusak, hiszen a gépek segítségével olyan felületek és kiképzések is megoldhatók, melyek kézi munkával nem vagy nehezen létrehozhatók.

Egy könnyűszerkezetes ház hőszigetelési tulajdonságai sokkal jobbak, mint egy téglaházé, így télen a kellemes meleg mellett kisebb fűtési költséggel lehet számolni.

Bár sokan fordítva gondolják, de a valóságban egy könnyűszerkezetes készház a szerkezeti konstrukciójának köszönhetően sokkal földrengésállóbb, mint egy téglaház. Nem véletlen, hogy Amerikában a földrengéseknek gyakran kitett területeken szinte kizárólag ilyen típusú épületeket építenek. Mivel a nagypaneles gyártással méretpontosan elkészített falpaneleket csavarral rögzítjük egymáshoz és a fogadó szinthez, egy földrengés során sokkal rugalmasabban tud viselkedni az épület, mint egy hagyományos építésű ház. A könnyűszerkezetes készházak flexibilisebb kialakításuknak köszönhetően képesek elnyelni és csillapítani a rezgéseket, míg egy téglaház merev szerkezeténél fogva nem.

A készházak falpaneljei szárított, hossztoldott, felületkezelt faanyagból készülnek. A speciális gomba- és rovar elleni anyagokkal, állagerősítő anyagokkal kezelt fa a rágcsálók számára sem vonzó, legalábbis az eddig általunk kivitelezett több száz faház esetében egyetlen egy visszajelzést sem kaptunk ilyen problémával kapcsolatban.

            Ha a könnyűszerkezetes építkezés felkeltette az érdeklődését, mindenképp érdemes megismerni az ehhez kapcsolódó jogi szabályozást is, mivel az ilyen épületek engedélyeztetése eltér a hagyományos épületekétől. Korábban két lehetőség állt az építtető, illetve a kivitelező rendelkezésére. Vagy egy engedéllyel (ETA, ÉME) rendelkező építési rendszer került alkalmazásra, ami meghatározta, hogy mely beszállítóktól kell megvásárolni az alapanyagokat, vagy a költséges és bonyolult egyedi engedélyeztetést választotta.

Cégünk költséghatékony alternatívaként, egy olyan kedvező áron elérhető, hivatalos engedéllyel rendelkező, gyártófüggetlen építési rendszert kínál a kivitelező cégeknek, ami rugalmasan alkalmazható a legkülönbözőbb épülettípusokhoz, és szabad kezet biztosít az alapanyag gyártók kiválasztásához.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a Házad Hazád Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00147 pályázata keretében.

A KönnyűHáz engedélyezett építési rendszerrel kapcsolatban bővebb információról és a cikkel kapcsolatos témákról bővebben:

Könnyűszerkezetes ház

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

Szokványos alapanyag új szemszögből is


A „Mosolyalkotóház” olyan faipari kisüzem, amely mind hobbikedvelőknek, mind vállalkozóknak helyet és alkalmat biztosít arra, hogy a legkorszerűbb asztalosszerszámok és berendezések használatával, komoly asztalosmesteri, szakoktatói szakértelem támogatásával alkotó tevékenységet végezhessenek.

Kezdeményezésünk valóban mosolyt varázsol az ott tevékenykedők arcára és mindazokéra, akik az ott folyó kreatív alkotótevékenység eredményét élvezik a mindennapokban. Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni az ott folyó tevékenység hátterét és kedvet ébreszteni hozzá mindazokban, akik inspirációt éreznek hasonló közösségi életben való részvételhez.

_________________

A fának, mint alapanyagnak a pontos megnevezése: fűrészárum, amelynek három csoportja van: fenyőfélék (tűlevelűek), lombosok és az exoták (trópusi fák). A lombosokon belül szilárdság szerint van kemény- és puhafa, valamint szerkezet szerint gyűrűs- és szórtlikacsú fajta.

A rendszertanilag a bükkfafélék családjába tartozó nemestölgy (csertölgyet nem értjük ide, Quercus, Magyarországon összesen 7 faja él, míg más, Európán kívüli kontinenseken 100 feletti fajszámot lehet említeni) a kemény és gyűrűslikacsú, közepes sűrűségű kategóriába tartozik. A 10-13%-os csersavtartalma miatt tartós fajta is. E tulajdonsága miatt is alkalmas minden beltéri, mind kültéri használatra. Nem véletlen, hogy a párizsi Notre Dame tetőszerkezete is tölgyből készült. Kádárok és bognárok is előszeretettel használják alapanyagként. A nemestölgy gesztje (elsötétedett belső évgyűrűk) igen jó minőségű és megmunkálhatóságú. Kicsit problémásabb abban, hogy csak gőzölés után hámozható, faragható. Szárítását óvatosan, fokozatosan kell végezni repedezés elkerülése érdekében. Az 1930-as évekig a személyautók küllős fakerekeit is tölgyből készítették, vízi malom tengelye és keres is csak tölgyből készült.  Nehezen fényezhető, pácolása viszont teljesen optimális.

A csertölgy nevével ellentétben alacsony csersavtartalommal rendelkezik, ezért kültéri használatra kevéssé alkalmas. Tekintve, hogy a magyarországi erdők kb. 10%-át ez a fatípus teszi ki, nem elhanyagolható a felhasználása.

Kültéri felhasználhatóságának korlátai miatt tűzifának is kiváló, mert 16,5 MJ fűtőértéke magasnak minősül (a vöröstölgyé kissé alacsonyabb) és lassú, de intenzív égésével sokáig adja le a hőt.

Na de térjünk vissza a nemestölgyre, az Istenek Fájára, az Életfára.

Kulturális jelképpé is vált: Dodona tölgyfáját az ókori Görögországban orákulumnak tekintették, lombjai susogásából hallották ki a jövőre vonatkozó jóslatot a papok. Magyar címerben való megjelenése az ősök tiszteletét és rendületlen kitartást idézi emlékezetünkbe. Nemes lelkületet, bölcsességet is megidézik a jelenlétével.

Elegáns külleme megállja helyét a modern stílusirányzat alapján eltervezett és bebútorozott belterekben is.

Kínában rendkívül ritkák a tölgyfabútorok, emiatt legnagyobb becsben tartják a belőlük készült darabokat. Három fajtájából ideális bútort készíteni: mongol, kék, fogazott.

A tölgyfa sajátos fűszerként is funkcionál hordóalapanyagként.

„A borász tölgyfahordó választéka pont olyan, mint egy séf fűszergyűjteménye” – állítja egy híres női borász, Amy Ludovissy. Kaliforniában pl. egy borászat (VinePair) három fajta (amerikai, francia és magyar) tölgyfából készítteti hordóit a legsajátosabb ízharmónia eléréséért. Az amerikai tölgy testesebb, erőteljesebb ízvilágot kölcsönöz, míg a francia tölgy tanninjai (csersav) lágyabbat, kifinomultabbat.

A Mosolyalkotóház Kft. környezetbarát és szociálisan érzékeny projektje a Széchenyi 2020 GINOP-5.1.7-17-2019-00240 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Gyakorlóműhely

(X)

A marketing-kommunikációs politika alapjai – az akaratlagos reklámformák

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges témájú cikksorozatában a promóciós politika ábécéjét áttekintő írásaink közül ez a harmadik, befejező rész; a későbbiekben már különböző kisebb témákra fókuszálva térünk csak vissza marketing-kommunikációs tudnivalókhoz.

               Reklámon szűk értelemben csak a hirdetési célra fenntartott felületek – illetve rádióközvetítési blokkszakaszok – igénybevételét értjük (papíralapú és online sajtó, tévécsatornák, utak menti, utcai, és épületek-beli transzparensek, konzolos fénymintázati lehetőségek házak ormain). A fizetős reklámok másik összefoglaló elnevezése: „klasszikus hirdetések”. Ez esetben a „klasszikus” jelző nemhogy stiláris utalást nem jelent, de még csak valamiféle hagyományápolási vonzalomra sem utal. Egyszerűen a biztosra utal. Amit mindenki biztosan reklámnak tart, amit mindenki így nevez, az: a fizetős hirdetés – legyen bár a reklámposzter fölöttébb újító (vagy érthetőség-csökkent, mint bizonyos nagyméretű, de rétegcélú, sejtelmes presztizsreklámok). Nagyméretű hirdetési felületet a 19. században vásároltak először, miután már négyszáz éve, a céhes cégérkultúrát kiegészítve, a könyvnyomtatás elterjedésétől fogva léteztek hirdetési célú szórólapok, sőt hirdetésnek tekinthetők már bizonyos ókori falfestések is, amelyek alá különböző borokat tartalmazó amforákat csoportosítottak.  Az 20. század legszembetűnőbb hirdetéstörténeti fejleménye a kereskedelmi tévék és rádiók megjelenése és nagy térfoglalása volt.

              Tág értelemben azonban a reklám fogalma a PR-t, a cég és környezete közti viszony (fejlesztő irányú) kezelését, a bizalomépítő közönségkapcsolatok kibontakoztatását, ápolását is magában foglalja. Hasonlóképpen reklámnak tekinthetjük egy cég személyes-eladási kultúrájának kialakítását is, valamint  a szponzoráció kölcsön-előnyös gyakorlatát.  Sőt, a vevő-ösztönzés bármely formájának alkalmazása a reklám fogalmába tartozik, akármennyire közvetett is (nyeremények, díjazások, más bonusz-kibocsátások, kuponok, kártyás tagság-szervezés, engedmények). Egészen az esemény- (rendezvény-) és élménypiaci szereplésekig, ahol a műsort prospektusok, ingyen katalógusok és más szóróanyagok, például áruminták osztása kísérheti, de egy-egy pavilon artisztikus kialakítása is ápolja egy-egy cég vonzerejét.  A közvetlenebb vevő-ösztönzés sem mindig fizetős hirdetés, lásd a nem hirdetési célú média-szegmentumokban történő (barter-megállapodásos) termék-megjelenítést (akadnak program- és műsortípusok, ahol ez tilos), vagy az úgynevezett  „közvetlen marketinget” (mobiltelefon-küldemények, célzott  e-mailek stb.).  Így a tágabb értelemben vett „reklám” és a „marketingkommunikáció”: szinonímák.

              A vállalatok/vállalkozások nem kizárólag a fogyasztók irányában folytatnak reklámtevékenységet. Gyakran a maguk együttműködésre érdemes voltát, potenciálját is reklámszerűen kommunikálják más cégek, szervezetek felé.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

A téglaházak jellemzői

könnyűszerkezetes ház - természetesen
Az ingatlanárak emelkedése és az építőipar területén tapasztalható munkaerőhiány következtében Magyarországon is megnövekedett a kereslet a könnyűszerkezetes házak iránt. Az USA-ban illetve Észak –Európában elterjed technológia lényege, hogy első lépésben fából vagy fémből elkészítik a ház vázszerkezetét, majd ezt az igényeknek megfelelő hőszigeteléssel és burkolatokkal látják el. Az építés un. száraz technológiával történik, a beton alapozástól eltekintve minden további munkafolyamat száradási idő nélkül végezhető el, ezért az építkezés ideje töredéke a hagyományos építési módoknak. A könnyűszerkezetes házak kiválóan szigetelhetők, esztétikus külső burkolattal láthatók el, legfőbb előnyük azonban a kedvező ár. A hagyományos építési módokhoz képest olcsóbban és gyorsabban juthatunk hozzá álmaink otthonához. Cikksorozatunkban a könnyűszerkezetes építkezés kulturális, műszaki és jogi hátterével szeretnénk megismertetni az érdeklődőket.

A tégla évezredek óta az emberiség szolgálatában áll. Tartós, időjárásálló, nagy nyomószilárdságú, olcsó és könnyen bontható, átalakítható. Több szempont is felmerülhet, amit a falazat kiválasztásánál mérlegelnünk kell. Ezek közül a három legfontosabb: a hőszigetelés, a hangszigetelés és a hőtároló tömeg. Hiszen ezek azok a tényezők, amelyeket eleve meghatározzák a komfortérzetünket, hogy hogyan érezzük magunkat a saját házunkban, szeretünk-e otthon lenni.

  falvastagság vakolat nélkül  hőszigetelés

U [W/m2K]

 léghang-gátlás

RW [dB]

 hőtároló tömeg

mt [kg/m2]

 nyomó-szilárdság

N/mm2

nedvesség-tartalom 60 % relatív páratartalom mellett

%

kisméretű tömör tégla 38 1,37 48 184  15  0,20
B30 30 1,49 44 140 10  0,27
Porotherm 30 30 0,69 39 50 10  0,62
Porotherm 44 HS 44 0,35 41 39 7  0,62
IsoteQ normál 25 0,26 52 0  –
Silka 250 25 1,86 56 222  20  1,08
Zsalukő 20 2,77 58 446  14  1,60
 Ytong p2-0,5 30  0,4  48  34  2  7,22
tömör  vályogtégla 38  1,27  –  208  4  –

A legjobb értékek zölddel ki vannak emelve!

A kisméretű tömör tégla

A magyar családi ház állománynak megközelítőleg a fele kisméretű tömör téglából készült. Ennek az az előnye, hogy nagy a hőtároló tömege és variálható a falvastagság (a leggyakrabban 25, 38, 51 cm). A viszonylag kis elemek miatt viszont nagyobb a munkaigény és így a költségek is nőnek. A kisméretű tömör tégla egyik lényeges jellemzője, hogy a belőle épült vakolt 38 cm vastag fal hőszigetelő képessége (U-érték): 1,37 W/m2K, vagyis jócskán rosszabbul teljesít, mint azt a jelenlegi – nem túl szigorú – magyar szabvány előírja.

B30 és a gázbeton

A kisméretű tömör téglánál valamivel jobb a B30-as tégla hőátbocsátási tényezője, aminek értéke – 30 cm-es vastagságban lerakva, szintén vakoltan – 1,49 W/m2K. További előnye, hogy a kisméretű téglánál gyorsabban falazható és vékonyabb falat lehet építeni belőle. Gyakori még a gázbeton is, amit jellemzően a 80-as években használtak, de felújítás során ma is gyakran találkozhatunk vele. Hátránya, hogy utólag megduzzad és elreped. A vakolt 30 cm vastag fal hőátbocsátási tényezője (U-érték): 0,83 W/m2K.

 

Nyomószilárdság

A nyomószilárdságot N/mm2 egységben fejezik ki, mint ahogy azt a fenti táblázatban is feltüntettük. Ennél azonban beszédesebb érték, hogy adott vastagságú fal 1 m hosszúságú szakasza mekkora függőleges terhelést képes elviselni.

 szerkezet megnevezése nyomószilárdság


N/mm2

függőleges terhelés, amit 1 m falszakasz elbír
kN/m
38 cm vastag kisméretű
tömör téglafal
15  5700
30 cm széles B30 téglafal 10  3000
30 cm vastag Porotherm téglafal 10  3000
20 cm vastag Porotherm téglafal 10  2000
44 cm vastag Porotherm HS téglafal 7  3080
25 cm vastag Silka  mészhomok téglafal  20  5000
20 cm vastag zsalukő fal  14  2800
30 cm vastag Ytong p2-0,5 pórusbeton fal  2  600
38 cm tömör  vályogtéglafal  4  1520

Ha a könnyűszerkezetes építkezés felkeltette az érdeklődését, mindenképp érdemes megismerni az ehhez kapcsolódó jogi szabályozást is, mivel az ilyen épületek engedélyeztetése eltér a hagyományos épületekétől. Korábban két lehetőség állt az építtető, illetve a kivitelező rendelkezésére. Vagy egy engedéllyel (ETA, ÉME) rendelkező építési rendszer került alkalmazásra, ami meghatározta, hogy mely beszállítóktól kell megvásárolni az alapanyagokat, vagy a költséges és bonyolult egyedi engedélyeztetést választotta.

Cégünk költséghatékony alternatívaként, egy olyan kedvező áron elérhető, hivatalos engedéllyel rendelkező, gyártófüggetlen építési rendszert kínál a kivitelező cégeknek, ami rugalmasan alkalmazható a legkülönbözőbb épülettípusokhoz, és szabad kezet biztosít az alapanyag gyártók kiválasztásához.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a Házad Hazád Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00147 pályázata keretében.

A KönnyűHáz engedélyezett építési rendszerrel kapcsolatban bővebb információról és a cikkel kapcsolatos témákról bővebben:

Könnyűszerkezetes ház

(X)
Széchenyi 2020 EU logo